att köpa BOSTADSRÄTT/nyproduktion A-Ö

Andelstal
Varje bostadsrättsförening är uppdelad i andelar där varje bostadsrätt har sin andel. Den står ofta i direkt proportion till lägenhetsytan och styr lägenhetens månadsavgift. Vissa föreningar poängsätter lägenheterna i huset i förhållande till varandra vilket då slår igenom på andelstalen, och då också på avgiften som fördelar föreningens kostnader på de olika lägenheterna. Påverkansfaktorer kan vara läget i huset eller om lägenheten är beskaffad med något som andra saknar.

Bostadsrättsförening (BRF) 
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och medlemmarna äger en viss andel av denna, samtidigt som de har rätten att nyttja en viss lägenhet. Beslut om fastigheten och gemensamma utrymmen fattas under särskilda former under föreningens årsmöten eller extramöten. Särskilda bestämmelser om bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen. 

Byggfelsförsäkring 
Försäkring som enligt lag måste finnas för varje byggnad som innehåller bostäder för permanent- boende. Den skyddar mot väsentliga skador som kan uppstå av olika anledningar. Försäkringen följer huset, även om det under giltighetstiden byter ägare. Gäller i tio år efter slutbesiktningen. 

Byggherre

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren är alltid ytterst ansvarig för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande normer och bestämmelser. Vid nyproduktion av bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som är byggherre. 

Ekonomisk plan

En ekonomisk plan visar den ekonomiska och tekniska beskrivningen av bostadsrättsföreningens verksamhet över en period på 11 år. Innan en bostadsrättsförening får upplåta lägenheter med bostadsrätt måste föreningen upprätta en ekonomisk plan, som skall granskas av en av Bolagsverket behörig intygsgivare och sedan registreras hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen är offentlig och kan vid behov beställas från Bolagsverket. Sker förändringar av väsentlig betydelse skall en ny ekonomisk plan upprättas. Kostnaderna i kalkylen är de slutliga kostnaderna för föreningens hus. 

Förhandsavtal 
Ett förhandsavtal innebär att föreningen är skyldig att upplåta en särskild lägenheten med bostadsrätt åt den som tecknat sig för den. Förhandstecknaren är skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt av föreningen. Ett förhandsavtal skall upprättas skriftligen. I avtalet skall följande anges: parternas namn, den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt, beräknad tidpunkt för upplåtelsen, de beräknade avgifterna för bostadsrätten och, i förekommande fall, belopp som lämnas i förskott. De beräknade avgifterna för bostadsrätten skall grundas på en kalkyl (kostnadskalkyl se ovan) över kostnaderna för projektet. 

Förskott (handpenning) 
En bostadsrättsförening får ta emot förskott för en bostadsrätt endast av den som tecknat ett förhandsavtal och om Bolagsverket har lämnat föreningen tillstånd att ta emot förskott. Ett förskott får avse ett belopp som motsvarar högst den beräknade insatsen för bostadsrätten och avtalad summa erlägges i samband med tecknande av förhandsavtal. Denna summa är ofta 10-30% av insatsen. 

Kostnadskalkyl

En kalkyl som visar de beräknade kostnaderna och avgifterna för projektet. Kalkylen skall vara försedd med ett intyg av två intygsgivare. Av intyget skall framgå att de i kalkylen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att kalkylen framstår som hållbar. I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Kalkylen skall vara tillgänglig för förhandstecknaren innan avtalet ingås. 

Pantsättning
När en bostadsrätt pantsätts innebär det att långivaren (panthavaren) har företräde till utdelning vid utmätning av bostadsrätten om ägaren hamnar i konkurs eller tvångsförsäljning. Panten är en prioriterad fordran, vilket innebär att den går före den med sämre förmånsrätt. För att panträtten ska vara giltig krävs en korrekt pantsättning samt en underrättelse (denuntiation) till bostadsrättsföreningen om pantsättningen. Denna ska göras skriftligen och är då juridiskt bindande. Bostadsrättsföreningen är skyldig att notera pantsättningen i lägenhetsförteckningen och återsända långivarens exemplar av formuläret med ett intyg om att låntagaren är medlem och innehavare av bostadsrätten. Är bostadsrätten redan pantsatt ska detta meddelas långivaren. Kreditbeloppet behöver inte anges.

Stadgar
Stadgarna är föreningens grundläggande regler och de ska registreras hos Bolagsverket. En bostadsrättsförenings stadgar är mer omfattande än för en ekonomisk förening då man ofta vill ta med bestämmelser utöver de obligatoriska. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem, de innehåller också de skyddsregler som finns i bostadsrättsföreningen. För att ändra stadgarna krävs godkännande på två stämmor för att dessa ska bli giltiga.

Tillstånd att ta emot förskott 
Bolagsverket lämnar tillstånd till en bostadsrättsförening att ta emot förskott när det finns en intygsgiven kostnadskalkyl och när föreningen ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av förskott till förhandstecknarna. 

Upplåtelseavtal 
Den allra första gången en bostadsrätt köps, skrivs ett upplåtelseavtal. Detta tecknas mellan föreningen och köparen. Kommande avtal kallas överlåtelseavtal och tecknas mellan säljare och köpare. Det är inte tillåtet att upplåta bostadsrätter utan tillstånd av Bolagsverket. Bolagsverket lämnar tillstånd när en ekonomisk plan har registrerats och bostadsrättsföreningen ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av insatsen till bostadsrättshavarna. Upplåtelseavtalet är skriftligt och ska innehålla parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp som ska betalas som insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift.