Affären A-Ö

Arrende
Markägaren upplåter nyttjanderätten till marken, mot ersättning, i långa avtal som är förenade med besittningsskydd när villkoren skrivs om. På den marken har du som arrendator rätt att uppföra och bibehålla ett bostadshus. När du köper ett arrende köper du således huset och tar över rätten att bruka marken. Därför kan du inte heller söka lagfart på fastigheten. Eftersom du inte äger marken är säkerheten inte lika hög som för en friköpt fastighet. Det kan därför vara svårare och dyrare att få belåning från banken på denna. 

Besiktning
Utförs antingen av köparen eller säljaren för att parterna skall ha utfört sin undersökningsplikt respektive upplysningsplikt till fullo. Jordabalksbesiktning och överlåtelsebesiktning.

Bostadsrätt
En upplåtelseform där medlemmarna i en bostadsrättsförening äger rätten att nyttja bostadslägenhet, lokal eller småhus mot ersättning på obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser de har mot föreningen uppfylls.  Bostadsrättshavaren äger inte fastigheten utan förvärvar en andel i bostadsrättsföreningen, som i sin tur äger fastigheten. Du köper således en del av en ekonomisk förening och dess fastighet. 

Budgivning
En budgivning vid en försäljning som sker genom Bostad&Co är fullkomligt transparent, samtliga bud som läggs är ”säkra”, samtliga budgivare har lämnat in lånelöfte till mäklaren alternativt medgivit mäklaren att kontakta budgivarens bankkontakt. Allt för att säkerställa att de bud som läggs har en ekonomisk bärighet. När köpekontraktets samtliga villkor är uppfyllda överlämnas en budgivningslista till såväl köpare som säljare med samtliga budgivares namn, telefonnummer samt bud och klockslag för lagda bud.

budgivningNYA.pdf - ladda hem mer info!

Byggnadstillbehör
Fast inredning och annat varmed en byggnad blivit försedd, om den är ägnad till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna enligt 2 kap. 2 § jordabalken.
Fast inredning som en byggnad blivit försedd med, ex. diskmaskin, hatthylla, badkar,  ledstång, parabolantenn.

Energideklaration
Skall enligt lag utföras av ägaren till fastigheten.

Fastighetstillbehör
Föremål som säljaren har tillfört fastigheten för stadigvarande bruk, ex. friggebod, flaggstång, badbrygga, torkvinda, växthus.

Friskrivningsklausul
Innebär att du som köpare egentligen har en vidare undersökningsplikt av fastigheten då du efter köp har mindre möjligheter att från säljaren få ersättning för kostnader pga ”dolda fel” i en fastighet. Oftast används detta när dödsbo skall sälja då dödsbodelägarna oftast inte har tillräckligt djupa kunskaper om fastighetens skick.

Fullmakt
Fullmakt krävs för försäljning/köp i det fall en eller flera delägare ej kan medverka vid avtalsskrivningar etc.

FÄRGAB
Som köpare av ett boende genom Bostad&Co får ni helt unika erbjudanden vid inköp av FÄRGABs produkter

Handpenning
Erläggs av köparen till säljaren 2-5 dagar efter det att köpekontrakt har undertecknats, generellt är handpenningens storlek 10% av köpeskillingen.

Köpebrev
Vid köp av fastighet undertecknar parterna ett köpebrev och med denna handling söker man sedan lagfart för köparen. Detta brev är kvittot på köpet. 

Köpekontrakt
Ett juridiskt bindande avtal med överenskommelser parterna emellan. 

Lagfart
Den lagfarna (rättmätige) ägaren av en fastighet har en lagfart som bevis på äganderätten. Vid en fastighetsaffär övertar köparen denna mot en kostnad till staten. Denna utgår med 1,5% av köpeskillingen och betalas till Inskrivningsmyndigheten den dag du som köpare övertar fastigheten. Utöver detta tillkommer en expeditionsavgift på 825 kr. Se www.inskrivningsmyndigheten.se för mer utförlig information.

Lånelöfte
Inför köpet av din nya bostad behöver du kontakta din bank för att, utefter dina ekonomiska förutsättningar, få besked om vilka möjligheter du har till att köpa ditt drömboende. Mäklaren på Bostad&Co kommer innan du lägger bud att begära in lånelöftet från dig, alternativt kontakta din bank, och först därefter registrera ditt bud.
Detta är en säkerhet för dig då du som privatperson oftast gör din största ekonomiska investering i livet när du köper din bostad.

Medgivande
Medgivande till försäljning krävs i det fall ni som sambos/gifta skall sälja ert boende och bara den ena parten äger fastigheten. Detta för att parten som inte äger bostaden plötsligt ska stå utan boende utan att ha haft möjlighet att påverka sin situation. 

Oäkta bostadsrättsförening
En förening där föreningen har mindre än 60% av föreningens fastighet utnyttad som bostäder, högre skatt vid försäljning, hela vinsten beskattas! Eventuell vinst kan ej förflyttas till nästa ägda boende. 

Pantbrev
Bankernas säkerhet när de belånar fastigheter, kallas också inteckning. Varje lånad krona inom hypotekslånen behöver dessa pantbrev. Om det inte finns tillräckligt med pantbrev måste du ta ut nya. För detta tar inskrivningsmyndigheten en kostnad på 2% av pantbrevsbeloppet. Låt oss säga att det på den fastighet du önskar köpa finns uttagna pantbrev om 500 000 kr och du skall belåna 1 000 000 kr, så blir pantbrevskostnaden 2% x 500 000 kr = 10 000 kr samt 325 kr i expeditionsavgift. Pantbrev uttas inte vid köp av bostadsrätt.

Reavinst
Vinst vid försäljning av din bostad beskattas med 22% av vinsten. Mäklaren på Bostad&Co hjälper dig med beräkningen vid försäljning. 

Reaförlust
Vid förlust vid försäljning av sin bostad har du rätt till 30% avdrag för förlusten, dock max 100 000 kr. Överstigande 100 000 kr har du rätt till avdrag om 21%. Mäklaren på Bostad&Co hjälper dig med beräkningen vid försäljning.

ROT-avdrag
Vid renovering av din bostad har du rätt att få ROT-avdrag med max 50 000 kr. Avdraget gäller per ägare av fastigheten, se www.skatteverket.se för mer utförlig information.

RUT-avdrag
Du kan få RUT–avdrag för hushållsnära tjänster, se www.skatteverket.se för mer utförlig information. 

Servitut
Ett juridiskt begrepp för den rätt en fastighet har för att på ett visst sätt nyttja en annan fastighet. Till exempel kan en fastighetsägare ha ett servitut för att dennes vattenledning går över grannens tomt. Grannen får då inte kapa ledningen och på så sätt hindra ägaren till ledningen att få sitt vatten. Servitutet bör vara skriftligt och inskrivet i fastighetsregistret för att undvika framtida tvister.

Tillträdesdag
Kallas den dag då köpare och säljare träffas på köparens bank för att slutföra bostadsaffären.

Tomträtt
Kommunen eller staten äger marken och du köper enbart bostadsbyggnaden och besittningsrätten till tomten. Oftast är tomträttsperioden 10 år. Tomträtten är en starkare rätt än nyttjanderätten, utan att äganderätten går från upplåtaren, som i en samhällsplanering kan lösa in tomterna och förfoga över marken på det sätt den anser nödvändigt. När planeringen är gjord kan du som tomträttshavare i vissa fall få lösa ut tomträtten och du blir då lagfaren ägare till fastigheten. 

Äkta bostadsrättsförening
En förening där minst 60% av föreningens fastighet utnyttjas som bostäder. 

Överlåtelseavtal
Avtal mellan parterna vid köp av bostadsrätt.

Överlåtelsebevis
Handling som parterna undertecknar vid tillträde av bostadsrätt. Kvittot på försäljningen och beviset på att äganderätten övergått från säljare till köpare.