Affären A-Ö

Accepterat utgångspris
Vår definition: Det pris som annonseras och som säljaren är villig att acceptera som försäljningspris. Om det finns fler intressenter skiljs dessa åt genom budgivning samt av andra faktorer som kan vara intressanta för säljaren att ta i beaktning. 

Amortering
Periodisk avbetalning på lån. Betalningen inkluderar inte ränta men vanligen betalar man dessa samtidigt. 
Du får inte låna mer pengar till en bostad än 85% av marknadsvärdet. Det har vår regering bestämt. Du ska därefter skaffa dig ett säkerhetsutrymme för framtida värdeförändringar genom att amortera ner lånen med 2% årligen till minst 70% av marknadsvärdet och sedan med 1% tills lånegraden är 50% (enligt amorteringskravet från 2016-06-01). From 2018-03-01 utökas amorteringskravet för hushåll med höga skuldkvoter. De lån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten skall amorteras ytterligare med minst 1% årligen.

Ansvar för fel i bostaden
Gällande eventuella skador och fel som upptäcks i bostaden efter tillträdet lutar man sig på jordabalken (villa) alternativt köplagen (bostadsrätt) för att finna vägledning till vem som får stå för kostnaden för dessa. Köparen ska vid avtalets undertecknande ha undersökt bostaden noggrant. Säljaren ansvarar för att bostaden inte försämras under tiden mellan avtal och tillträde. (läs om köparens och säljarens ansvar för bostadsrättens skick eller om det gäller villa/radhus köparens och säljarens ansvar för fastighetens skick)

Säljaren har ett ansvar för fel i bostaden i upp till två år för bostadsrätt och i upp till tio år för fastighet. Fel ska åberopas till säljaren inom skälig tid efter det köparen upptäckt, eller borde upptäckt felet, annars faller rätten att kräva kompensation.  

Arrende
Markägaren upplåter nyttjanderätten till marken, mot ersättning, i långa avtal som är förenade med besittningsskydd när villkoren skrivs om. På den marken har du som arrendator rätt att uppföra och bibehålla ett bostadshus. När du köper ett arrende köper du således huset och tar över rätten att bruka marken. Därför kan du inte heller söka lagfart på fastigheten. Eftersom du inte äger marken är säkerheten inte lika hög som för en friköpt fastighet. Det kan därför vara svårare och dyrare att få belåning från banken på denna. 

Besiktning
Utförs antingen av köparen eller säljaren i syfte att upptäcka och utreda eventuella fel och brister. Krävs för att parterna skall ha utfört sin undersökningsplikt respektive upplysningsplikt till fullo. Finns olika varianter på denna, t ex Jordabalksbesiktning och överlåtelsebesiktning.

Bostadsrätt
En upplåtelseform där medlemmarna i en bostadsrättsförening äger rätten att nyttja bostadslägenhet, lokal eller småhus mot ersättning på obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser de har mot föreningen uppfylls.  Bostadsrättshavaren äger inte fastigheten utan förvärvar en andel i bostadsrättsföreningen, som i sin tur äger fastigheten. Du köper således en del av en ekonomisk förening och dess fastighet. 

Brygglån
Ett lån som betalar din nya bostad i väntan på att du säljer din nuvarande. För att få detta beviljat av banken ska din kalkyl klara av dubbla boendekostnader.

Budgivning
En budgivning vid en försäljning som sker genom Bostad&Co är fullkomligt transparent, samtliga bud som läggs är ”säkra”, samtliga budgivare har lämnat in lånelöfte till mäklaren alternativt medgivit mäklaren att kontakta budgivarens bankkontakt. Allt för att säkerställa att de bud som läggs har en ekonomisk bärighet. När köpekontraktets samtliga villkor är uppfyllda överlämnas en budgivningslista till såväl köpare som säljare med samtliga budgivares namn, telefonnummer samt bud och klockslag för lagda bud.

budgivning.pdf - ladda hem mer info!

Byggrätt
Rätt att uppföra byggnad enligt detaljplanens riktlinjer. Kort sagt gäller att om detaljplanen följs ger byggnadsnämnden ett skriftligt godkännande att bygga huset, sk bygglov. Bygglov krävs även för vissa förändringar av huset, t ex fasad, fönster, tak och utbyggnader. 

Byggnadstillbehör
Fast inredning och annat varmed en byggnad blivit försedd, om den är ägnad till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna enligt 2 kap. 2 § jordabalken.
Fast inredning som en byggnad blivit försedd med, ex. diskmaskin, hatthylla, badkar,  ledstång, parabolantenn.

Byggnad 
I slarvigt vardagstal menar de flesta hus när de talar om en fastighet. Men den korrekta benämningen är att fastigheten är själva tomten och att att huset är ett fastighetstillbehör till denna. 

Byggnad på ofri grund
Byggnad som inte är ett tillbehör till fastigheten. T ex en stuga på en arrendetomt. 

Energideklaration
Skall enligt lag utföras av ägaren till fastigheten.

Fastighet 
Fast egendom som är upptagen i fastighetsregistret. 

Fastighetsmäklaren
Mäklaren är en förmedlande länk och ska agera som opartisk mellanhand mellan köpare och säljare. Mäklarens uppdrag innefattar allt mellan intag till avslut, t ex värdering, visning, upprättande av köpehandlingar, budgivning, rådgivning etc. Bara den som registrerats som mäklare av Fastighetsmäklarnämnden har rätt att agera som sådan.  

Fastighetstillbehör
Föremål som säljaren har tillfört fastigheten för stadigvarande bruk, t ex byggnad, friggebod, flaggstång, badbrygga, torkvinda, växthus, träd mm.

Friskrivningsklausul
Innebär att du som köpare egentligen har en vidare undersökningsplikt av fastigheten då du efter köp har mindre möjligheter att från säljaren få ersättning för kostnader pga ”dolda fel” i en fastighet. Oftast används detta när dödsbo skall sälja då dödsbodelägarna oftast inte har tillräckligt djupa kunskaper om fastighetens skick.

Frågelista
Säljaren fyller i en lista där hen anger tidigare skador, utförda reparationer och förbättringar som denne känner till. Denna blir sedan en bilaga till kontraktet. 

Fullmakt
Fullmakt krävs för försäljning/köp i det fall en eller flera delägare ej kan medverka vid avtalsskrivningar etc.

Handpenning
Erläggs av köparen till säljaren 2-5 dagar efter det att köpekontrakt har undertecknats, generellt är handpenningens storlek 10% av köpeskillingen.

Köpebrev
Vid köp av fastighet undertecknar parterna ett köpebrev och med denna handling söker man sedan lagfart för köparen. Detta brev är kvittot på köpet. 

Köpekontrakt
Ett juridiskt bindande avtal med överenskommelser parterna emellan. 

Lagfart
Den lagfarna (rättmätige) ägaren av en fastighet har en lagfart som bevis på äganderätten. Vid en fastighetsaffär övertar köparen denna mot en kostnad till staten. Denna utgår med 1,5% av köpeskillingen och betalas till Inskrivningsmyndigheten den dag du som köpare övertar fastigheten. Utöver detta tillkommer en expeditionsavgift på 825 kr. Se www.inskrivningsmyndigheten.se för mer utförlig information.
(Exempel: Lagfartskostnaden för en fastighet som kostar 1 000 000 kr blir 15 825 kr)

Lånelöfte
Inför köpet av din nya bostad behöver du kontakta din bank för att, utefter dina ekonomiska förutsättningar, få besked om vilka möjligheter du har till att köpa ditt drömboende. Mäklaren på Bostad&Co kommer innan du lägger bud att begära in lånelöftet från dig, alternativt kontakta din bank, och först därefter registrera ditt bud.
Detta är en säkerhet för dig då du som privatperson oftast gör din största ekonomiska investering i livet när du köper din bostad, men också för alla andra som är med i en eventuell budgivning. Det är viktigt att den som lägger budet också kan genomföra affären.

Medgivande
Medgivande till försäljning krävs i det fall ni som sambos/gifta skall sälja ert boende och bara den ena parten äger fastigheten. Detta för att parten som inte äger bostaden plötsligt ska stå utan boende utan att ha haft möjlighet att påverka sin situation. 

Oäkta bostadsrättsförening
En förening där föreningen har mindre än 60% av föreningens fastighet utnyttjad som bostäder, högre skatt vid försäljning, hela vinsten beskattas! Eventuell vinst kan ej förflyttas till nästa ägda boende. 

Pantbrev
Bankernas säkerhet när de belånar fastigheter, kallas också inteckning. Varje lånad krona inom hypotekslånen (som lån med säkerhet i fastighet kallas, och som därför genererar en lägre ränta) behöver dessa pantbrev. Om det inte finns tillräckligt med pantbrev måste du ta ut nya. För detta tar inskrivningsmyndigheten en kostnad på 2% av pantbrevsbeloppet. Låt oss säga att det på den fastighet du önskar köpa finns uttagna pantbrev om 500 000 kr och du skall belåna 1 000 000 kr, så blir pantbrevskostnaden 2% x 500 000 kr = 10 000 kr samt 375 kr i expeditionsavgift. Pantbrev uttas inte vid köp av bostadsrätt.

Provision
Mäklaren har rätt till provision eller annan ersättning när bostaden/fastigheten är förmedlad, och bara då om inte annat avtalats. Mäklaren har rätt till provision eller ersättning när det finns en förmedlad kontakt (anvisningskrav) och det finns ett orsakssamband mellan förmedling och försäljning. Detta gäller även vid uppsagt förmedlingsuppdrag. Under ensamrättstiden har mäklaren rätt till provision oavsett medverkan till försäljning. Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till om du byter mäklare - fråga din mäklare om detta så att denne får förklara ingående vad som gäller. 

Ersättningsformen kan variera mellan olika mäklarkontor, men också mellan olika mäklare och uppdrag! Förhandla fram den ersättningsmodell som passar dig bäst! Vanligast är följande former:

1) Provision på köpeskillingen 
- med en procentsats på hela köpeskillingen
- med olika procentsatser inom vissa intervall av köpeskillingen
- med en fast lägsta ersättning upp till en viss köpeskilling och en procent utöver
2) Fast pris oavsett köpeskillingens storlek
3) Ersättning för utlägg eller moment (t ex annonskostnad och värdering)
- som betalas utöver provisionen om bostaden/fastigheten säljs
- som betalas om bostaden/fastigheten inte säljs

Räkna på de olika varianterna och vad som gäller för olika scenarion. Mäklaren ska kunna ge en ungefärlig prisbild av vad provisionen kan bli vid olika försäljningspriser. Priserna är alltid inkl moms.

Mäklaren har rätt till provision/ersättning när villkoren för förmedlingen är uppfyllda. Mäklarens arbete är dock inte färdigt förrän tillträde och reavinst-/förlustberäkningen har slutförts. 

Reavinst
Vinst vid försäljning av din bostad beskattas med 22% av vinsten. Mäklaren på Bostad&Co hjälper dig med beräkningen vid försäljning. 

Reaförlust
Vid förlust vid försäljning av sin bostad har du i vissa fall rätt till 30% avdrag för förlusten upp till 100 000 kr. Eventuella förluster utöver de 100 000 kr medger då avdragsrätt med 21% på överskjutande belopp. Mäklaren på Bostad&Co hjälper dig med beräkningen vid försäljning.

ROT-avdrag
Vid renovering av din bostad har du rätt att få ROT-avdrag med max 50 000 kr. Avdraget gäller per ägare av fastigheten, se www.skatteverket.se för mer utförlig information.

RUT-avdrag
Du kan få RUT–avdrag för hushållsnära tjänster, se www.skatteverket.se för mer utförlig information. 

Servitut
Ett juridiskt begrepp för den rätt en fastighet har för att på ett visst sätt nyttja en annan fastighet. Till exempel kan en fastighetsägare ha ett servitut för att dennes vattenledning går över grannens tomt. Grannen får då inte kapa ledningen och på så sätt hindra ägaren till ledningen att få sitt vatten. Servitutet bör vara skriftligt och inskrivet i fastighetsregistret för att undvika framtida tvister.

Svävarvillkor
I kontraktet kan man förhandla om villkor som ger parterna rätt att frånträda köpet. Ett sådant villkor kan till exempel vara att köparen får sin bostad såld eller att säljaren hittar en bostad att flytta till. Villkoret skall alltid tidsbegränsat då avtalet annars hänger svävande på obestämd tid. När villkoret är uppfyllt eller när datumet har passerat är kontraktet bindande alternativt upphävt. Det är en fråga om förhandling om villkor ska finnas i avtalet eller inte. En säljare har full rätt att välja en annan köpare utan krav på villkor, även om det budet skulle vara lägre, eftersom avtalet då blir bindande direkt och risken för att börja om försäljningen elimineras. 

Tillträdesdag
Kallas den dag då köpare och säljare träffas på köparens bank för att slutföra bostadsaffären.

Tomträtt
Kommunen eller staten äger marken och du köper enbart bostadsbyggnaden och besittningsrätten till tomten. Oftast är tomträttsperioden 10 år. Tomträtten är en starkare rätt än nyttjanderätten, utan att äganderätten går från upplåtaren, som i en samhällsplanering kan lösa in tomterna och förfoga över marken på det sätt den anser nödvändigt. När planeringen är gjord kan du som tomträttshavare i vissa fall få lösa ut tomträtten och du blir då lagfaren ägare till fastigheten. 

Uppdragsavtal
Förmedlingsuppdraget skall enligt mäklarlagen vara skriftligt och undertecknat av uppdragsgivare (vanligen säljaren men kan även tecknas av köparen) och mäklare. Här anges förutsättningarna för uppdraget. Uppdraget löper normalt tills vidare. 

Förmedlingsuppdraget är oftast förenat med ett avtal om ensamrätt. Det innebär att mäklaren normalt har rätt till provision om bostaden säljs under tiden som ensamrätten varar (får tecknas 3 månader åt gången och förlängas efter 2) oavsett om hen medverkat till försäljningen eller inte. 

Mäklaren är alltid en opartisk mellanman oavsett vem som är uppdragsgivare, men ska samtidigt särskilt ta hänsyn till uppdragsgivarens ekonomiska intressen. 

Uppskov
I det fall du köper en ersättningsbostad har du i vissa fall möjlighet att istället för att skatta 22% av ev vinst skjuta upp denna till den dagen du säljer ersättningsbostaden i framtiden, dvs göra ett uppskov av vinst. Det är inte beloppet du skulle betalat i skatt du skjuter upp utan beskattningen av hela eller delar av vinsten. Skattesatsen kan ändras fram till dess du väljer att beskatta vinsten, och således bli både högre eller lägre. 

Äkta bostadsrättsförening
En förening där minst 60% av föreningens fastighet utnyttjas som bostäder. 

Överlåtelseavtal
Avtal mellan parterna vid köp av bostadsrätt.

Överlåtelsebevis
Handling som parterna undertecknar vid tillträde av bostadsrätt. Kvittot på försäljningen och beviset på att äganderätten övergått från säljare till köpare.